Administratorem Państwa danych osobowych jest wyłączny dystrybutor firmy Nicknack s.r.o. w Polsce: Interpretor Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul.Szczygłów 33A, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218261, NIP 6340011744, o kapitale zakładowym w wysokości 26.000,00 złotych. (dalej zwana również „Interpretor”).

Państwa dane osobowe a to:
– imię i nazwisko,
– nazwa firmy,
– numer telefonu,
– adres mailowy,

przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Interpretor, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Interpretor, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Interpretor. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane przez okres 10 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Bem: